Expert advice | Асоціація Імплантологів України

CALL US:

+38 (032) 251 25 41 - секретар

+38 (032) 251 44 09 - юрист

+38 (044) 227 97 94 (акція)

e-mail: secretariat@aiukraine.com.ua

e-mail: teresa_jurist@ukr.net

 

Expert advice

Prof. P.I. Brenemark

 

Prof. V.I. Kuzevlyak

 

Prof. K.M. Kosenko

 

Prof. I.V. Opanasyk

 

Prof. A. Gulyk

 

Prof. L. Lynkov

 

Prof. V.O. Malanchuk

 

Prof. Y.V. Vovk

 

Prof. O.O. Timofeev

 

Prof. V.P. Nespryadko

 

Prof. I.M. Got

 

Prof. Y.V. Zablotskyy

 

Prof. K.-E. Kahnberg

 

Prof. O.V. Pavlenko

 

Prof. A. Sculan

 

Prof. C. Sliwowski

 

Prof. C. Avillo

 

Prof. K.L. Ackermann

 

Prof. H. Engels

 

Prof. C. Maiorana

 

Prof. P. Malo

 

Prof. C. Judy

 

Prof. F. Renouard

 

Prof. C. Malevez

 

Prof. V. Put